Sarsia

Sarsia

Sarsia - hydromedusa (Phylum Cnidaria, Class Hydrozoa, Order Anthomedusae, Family Corynidae) - Monterey Bay, CA