Yellowtail Flounder

Yellowtail Flounder

Limanda ferruginea - yellowtail flounder (Class Actinopterygii, Order Pleuronectiformes, Family Pleuronectidae) - Rockport, MA